September

01.10.2012 10:01

Možná se všichni divíte proč byla fena Souvenir of Sitkas Inuit red Cayenne vrácena zpět do Luxemburska.
Takže důvody vrácení byly takovéto -

1) Dle smlouvy jsme měli obdržet PP feny již v březnu 2012 - což se nikdy nestalo a nikdy jsme PP této feny neviděli.

2) Na písemné výzvy o dodání PP chovatel nereagoval a nekomunikoval se mnou....

3) V září na klubové výstavě ve Francii se mi chovatel vyhýbal a odmítl se mnou mluvit.

4) Na klubové výstavě ve Francii jsem se od lidí dozvěděla , že tato naše fena je z absolutně náhodného spojení a že chovatel zjistil , že má vrh až když mu fena (matka vrhu I ) začala rodit......

5) Chovatel nepovažoval za nutné mne jako zájemce o štěně vůbec informovat o skutečnostech , které jsou spojeny s tímto vrhem . Což považuji za velmi nekorektní , ze strany chovatele
6) matka nemá jakékoliv zdravotní vyšetření ( příliš mladá na vrh)

7) Při počtu 25 psů doma nepovažoval za nutné ověřit původ štěňat testem DNA

Toto jsou důvody proč byla fena vrácena nikdy bych nepoužila v mém chovu fenu o které si nejsem jistá jejím původem a zdravím jejích předků a to i kdyby byla sebekrásnější.


Maybe everyone was wondering why bitch Souvenir of Sitkas Inuit red Cayenne returned to Luxembourg.
So were the reasons for such return -

1) According to the contract we should receive Pedigree bitches in March 2012 - which has never happened before and we have never seen bitches this Pedigree.
2) On the written request for the supply of Pedigree breeder did not respond and did not communicate with me ....
3) In September the club show in France with my breeder avoided and refused to talk to me.
4) The club show in France, I heard from people that this is our bitch totally random connection and that the breeder found to have a litter when he female (mother of the litter I)
began the birth of puppies ......
5) The breeder did not consider it necessary to me as a person interested in a puppy not inform about facts that are associated with this litter. Which I think is very unfair, by breeders
6) The mother does not have any medical tests (too young per litter)
7) When the number of 25 dogs at home did not consider it necessary to verify the origin of baby DNA test

These are the reasons why I never returned to the female did not use in my breeding bitch about that, I'm not sure of its origin and the health of her ancestors.

Speciality FR

KalaMals Prince Vlci severu EXC. 3 Klass Joung from 20 dogs

Excalibur King od Ledové královny EXC. 4 Open klass from 54 dogs

Simon Peter Apostle EXC in Champion Klass

thanks for photos Katka Seidlová, Caroline Chauveau, Mirko Cadenas

Last Boy for sale - kennel De Rey la Montana Blanca